Lider Yayıncılık Coğrafya 11 Sayfa 160-161-162-163 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Kültürü oluşturan maddi ve manevi ögeler nelerdir?
Kültürü Oluşturan Unsurlar
A. Maddi (Somut) Unsurlar

• Coğrafi konum
• Simgeler
• Doğal ortam özellikleri
• İklim özellikleri
• Su özellikleri
• Toprak özellikleri
B. Manevi (Soyut) Unsurlar
• Dil
• Din ve inançlar
• Ahlak kuralları
• Örf ve adetler
• Komşu kültürler
• Dünya görüşü
Hukuk kuralları
2. Türk kültürünün genel özellikleri nelerdir?
• Çok köklü ve eski olması
• Coğrafi özelliklerinden dolayı hem göçebe hem yerleşik özellikler taşıması
• Bulunduğu bölgenin coğrafi özelliklerinden dolayı tarım ve hayvancılığın çok önemli olması
• İlk ortaya çıktığı bölgenin coğrafi konumuna ve denizden uzak olmasına bağlı olarak karasallık etkisinin daha fazla olması
• Coğrafi konumu ve köklü geçmişi nedeniyle insan sevgisini ve dünya barışını temel alması
• Coğrafi konumu nedeniyle birçok farklı kültürden etkilenmesi ve onları etkilemiş olması
3. Türk kültürünün en çok etkileşimde bulunduğu kültürler hangileridir?
Çin, İslam ve Arap kültürü.
4. Türk kültürünü etkileyen başlıca etmenler nelerdir?
• Türk Kültürünü Etkileyen Faktörler
• Komşu medeniyetler
• Bulunduğu coğrafi konum
• Yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetler (Tarım ve Hayvancılık)
• Türklerin kendilerine has karakter özellikleri
• Göçebe ve yerleşik yaşam
• Din ve inanışlar (İslamiyet ve Öncesi)
• İklim ve bitki örtüsü
• Yeryüzü şekilleri
• Bağımsız yaşama düşüncesi
5. Yeryüzündeki başlıca orman ürünleri üretim alanları nerelerdir?
Kongo Havzası, Amazon Havzası, Kuzey Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika
6. Yeryüzündeki başlıca sanayi ürünleri üretim alanları nerelerdir?
Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya, Çin, Güneydoğu Asya, Rusya Federasyonu
7. Yeryüzündeki başlıca maden ve enerji kaynakları ürünleri üretim alanları nerelerdir?
Kuzey Amerika, Orta Asya, Büyük Sahra, Kongo Havzası, Güney Amerika Orta Kesimi, Orta Avustralya (Çöl Bölgesi), Avrasya Bölgesi (Orta ve Kuzey Avrupa ile Rusya’nın Kuzeyi), Orta Doğu
8. Yeryüzündeki başlıca hizmet üretim alanları hangileridir?
Avrupa, ABD, Japonya, Güneydoğu Asya
9. Yeryüzündeki başlıca pazar alanları hangileridir?
Avrupa, ABD, Japonya, Güneydoğu Asya
10. İnsanları turizme yönelten etmenler nelerdir?
• Doğa güzelliklerini görme
• İş
• Sağlık
• Dinlenme-eğlence
• Eğitim-öğretim
• Sportif aktiviteler
• Aile dost ve akraba ziyaretleri
• İnanç (din)
• Tarihî, kültürel değerleri görme ve tanıma
• Kongre ve toplantılara katılma
11. Turizmi etkileyen başlıca etmenler nelerdir?
Turizmi Etkileyen Doğal Faktörler:
İklim koşullar, Yer şekilleri
Turizmi Etkileyen Beşeri Faktörler: Ekonomik koşullar, Tarihi kalıntılar, Turizmle ilgili kuruluşlar
12. Turizmin ekonomiye etkisi var mıdır?
Turizmin; iç ve dış ticareti canlandırması, çeşitli sektörlerin (mobilya, ticaret, ulaşım, hediyelik eşya vs.) gelişmesine olanak sağlaması ve döviz girdisi gibi önemli ekonomik etkileri vardır. Turizmin ekonomiye etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
• Dış ticaret açığı sorunu olan gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi için önemli katkılar sağlar.
• Ödemeler dengesi açığının kapanmasında önemli rol oynar.
• Ülkeye döviz girdisi sağlar
• Dış ticaret dengesini sağlar
• Geniş kitlelere iş imkânı sağlar
• Ülkede ulaşımın gelişmesine katkı sağlar
• İletişim ağının gelişmesini sağlar
• Alt yapı hizmetlerine olumlu katkısı vardır.
13. Turizmin çevreye ve ekolojiye etkisi nasıldır?
Turizm faaliyetlerinin en önemli hammaddesi doğal ve kültürel çevredir. Bu nedenle turizm faaliyetlerinin gelişmesi için doğal ve kültürel çevrenin korunması gerekmektedir. Doğal ve kültürel değerlerin korunması için yapılan çalışmalar herhangi bir ülke veya bölgede çevreye duyarlılığı artırır ve ekolojik ortamın bozulmasını önler. Böylece çevre bilinci gelişmiş olur.
14. Türkiye’de depremlerin sık görülmesinin nedenleri nelerdir?
Türkiye dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağında yer almaktadır. Anadolu yakın geçmiş zamanda oluşmuş arazi üzerinde yer aldığından jeolojik gelişimini henüz tamamlamamıştır. Bu nedenle de sık sık deprem olmaktadır.. Özellikle Arabistan levhasının kuzey yönünde Anadolu levhasını sıkıştırması sonucunda ülkemizde bulunan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları hareketlenmektedir. Bu nedenle de Türkiye’de sık sık depremler yaşanmaktadır.
15. Yeryüzünde millî parkların en çok olduğu yerler hangi kıtalardadır?
Kuzey Amerika ve Afrika Kıtası’dır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Toprak, su ve iklim ögeleri kültürün
maddi (somut) ögelerini oluşturur.
2. Kültürün manevi ögelerinin başlıcaları;
Dil, Din ve inançlar, Ahlak kuralları, Örf ve adetler, Komşu kültürler, Dünya görüşü, Hukuk kuralları
3. Türk kültürünün özelliklerinden biri; çok köklü ve eski olması
4. Avrupa, ABD, Japonya ve Güneydoğu Asya hizmet üretim alanları ve aynı zamanda sanayi üretim alanlarıdır.
5. Sanayi üretim alanlarının başlıcaları;
Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Japonya, Çin, Güneydoğu Asya, Rusya
6. Japonya ve Peru çevresi, balıkçılık üretim alanlarındandır.
7. Sağlık, dinî inançlar, kongre ve toplantılar insanları turizme
yönelten faktörlerdendir.
8. Turizm, dünya barışına katkı sağlar.
9. Millî parklar, turizme olumlu katkıda bulunmuştur.
10. Yeryüzünde ilk ulusal park
Yellowstone Ulusal Parkı’dır.
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Coğrafi koşullar, Türk kültürünü etkileyen etmenlerdendir.
(D)
2. Türk kültürünün özelliklerinden biri, eski uygarlıklardan olmasıdır. (D)
3. Dinî inaçlar, dil, gelenek ve görenekler kültürün manevi ögeleridir. (D)
4. Sahra, orman ürünleri üretim alanlarındandır. (Y)
5. Hizmet üretim alanları ile pazar alanları aynı bölgelerdir. (D)
6. Sanayi üretim alanlarının önemli bir kısmı Orta Asya’da bulunmaktadır. (Y)
7. Eğitim ve öğretim ile spor, insanları turizme yönelten etmenlerdendir. (D)
8. Turizm, sosyal ve kültürel yapıyı da etkiler. (D)
9. Sanayileşmiş yerler, günümüzde turizm bakımından en çekici alanlardır. (Y)
10. Yeryüzündeki turistik varlıkların büyük bir kısmı güney yarım kürededir. (Y)
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi milli parkları ifade etmektedir?

A) Bir ulusun kültürel ögelerini taşıyan tarihî eserler
B) Doğal ve tarihî bakımdan bir ya da birçok değerin korunma altına alındığı bölgeler
C) Coğrafi bakımdan benzer yer şekillerinin yaygın olduğu bölgeler
D) Stratejik öneme sahip olan yer altı kaynaklarının korunmaya alındığı bölge
E) Sanayileşme sonucu henüz kirlenmemiş bölgeler
2. Bazı ülkelerin ekonomik gelirlerinde turizm önemli bir yere sahiptir.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi yeryüzünde turizmden en çok gelir elde eden ülkelerden değildir?
A) ABD B) Çin C) Bulgaristan D) İspanya E) İtalya
3. Aşağıdakilerden hangisi ham madde üretim alanlarından değildir?
A) ABD, Rusya, Hindistan, Çin
B) Amazon Havzası, Kongo Havzası, Kanada, Kuzey Avrupa, Kuzey Afrika
C) Avustralya, Kuzeybatı Avrupa, Orta ve Güney Afrika
D) Japonya çevresi, Peru çevresi, Kanada’nın batısı, ABD’nin doğusu
E) Orta Asya, Kuzey Afrika, Grönland Adası, Antarktika Kıtası
4. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünün genel özellikleri arasında gösterilemez?
A) Çok hızlı değişmesi
B) En eski kültürlerden biri olması
C) Karasal iklime ait ögelerin baskın olması
D) Başka kültürlerden etkilenmesi
E) Hem göçebe hem de yerleşik hayata yönelik ögeler içermesi
5. Aşağıdakilerden hangisi hizmet üretim bölgelerinden değildir?
A) Avrupa
B) ABD
C) Japonya
D) Güneydoğu Asya
E) Kuzey Afrika
6. I. Madencilik
II. Orman alanları
III. Hayvancılık
IV. Bozkır alanları
Yukarıdakilerden hangileri, Türk kültürünün ilk kez oluştuğu dönemde etkili olan etmenlerden değildir?
A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve IV E) I ve III
7.
Yukarıdaki harita üzerinde numaralarla gösterilen yerlerden hangi ikisi arasındaki ticaret hacminin daha çok olması beklenir?

A) 1 ile 2 B) 3 ile 4 C) 5 ile 6 D) 7 ile 8 E) 9 ile 10
8. Aşağıdakilerden hangisi turizmin etkileriyle ilgili verilmiş yanlış bir bilgidir?
A) Politik ilişkileri etkiler.
B) Sosyal ve kültürel etkileşime neden olur.
C) Sanayinin gelişmesini sağlar.
D) Yeni iş alanları oluşturur.
E) Çevrenin korunmasını sağlar.
9. I. Madencilik
II. Kongre ve toplantı
III. Eğitim ve öğretim
IV. Nüfus yoğunluğu
Yukarıdakilerden hangileri insanları turizme yönelten etmenlerdendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) I ve IV
10. I. Dil
II. Gelenek ve görenekler
III. Dinî inanışlar
IV. Üretim araçları
V. Ahlak kuralları
Yukarıdakilerden hangileri kültürü oluşturan manevi ögelerden değildir?
A) I B) II C) III D) IV E) V
11.
Yukarıdaki harita üzerinde numaralarla gösterilen yerlerden hangisi turizmin en çok geliştiği yerlerden değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
12. Aşağıdakilerden hangisi ham madde, üretim ve pazar alanlarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Madenler ve enerji kaynaklarının yoğun olduğu yerler aynı zamanda sanayileşmiş bölgelerdir.
B) Hizmet üretim alanlarıyla pazar alanları aynı bölgelerdir.
C) Sanayi ürünleri üretim bölgeleri aynı zamanda önemli ticaret bölgeleridir.
D) Ticaretin en yoğun olduğu yerler Avrupa ve Kuzey Amerika’dır.
E) Orman ürünleri üretim alanları ile tarım ürünleri üretim alanları farklıdır.
13. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin orman ürünleri üretim alanlarından olması BEKLENİR?
A) Finlandiya B) Cezayir C) Özbekistan D) İran E) Mısır
14. Aşağıdaki ülkelerden hangisi tarım ürünleri üretim alanları arasında yer almaktadır?
A) Libya B) Suudi Arabistan C) Çin D) Batı Avustralya E) Orta Asya
15. Aşağıda verilenlerden hangisi sanayi ürünlerinin üretim alanı değildir?
A) Almanya B) İngiltere C) Fransa D) ABD E) Nijerya
16.
Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerden hangisi ham madde üretim alanlarından değildir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
17. Türk kültürünün aşağıdaki kültürlerin hangisi ile fazla etkileşimde bulunduğu söylenemez?
A) Arap B) Çin C) İran D) Yunan E) İngiliz
18. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın önemli pazar alanlarından biri değildir?
A) Avustralya B) Avrupa C) Güneydoğu Asya D) Japonya E) Kuzey Amerika
 Reklamlar

Facebook

Üst