Lider Yayıncılık Coğrafya 11 Sayfa 138-139-140-141 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Anadolu’da birçok medeniyetin kurulmuş olmasının nedenleri nelerdir?

Coğrafi konum
Elverişli iklim koşulları
Su kaynaklarının çok olması
Verimli tarım alanları
Jeomorfolojik özellikleri
2. Türkiye arazisi hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, ormancılık, madencilik, ulaşım ve yerleşme amacıyla kullanılmaktadır.
3. Yer şekilleri Türkiye’de arazi kullanımını nasıl etkilemektedir?
Türkiye’de yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi arazi kullanımını da çeşitlendirmiştir. Türkiye’de geniş ovalar yerleşme ve tarımsal faaliyetler için, yüksek yaylalar hayvancılık ve yer yer turizm faaliyetleri için kullanılır. Dağlık ve engebeli alanlar genellikle hayvancılık faaliyetleri ile çok yüksek gelir getirmeyen tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yerlerdir. Buna karşılık kayalık ve bataklık gibi alanların kullanımı son derece sınırlıdır.
4. Türkiye’nin ekonomisini etkileyen başlıca faktörler nelerdir?
Coğrafi konum
Yeryüzü şekilleri
İklim özellikleri
Nüfus
5. Türkiye’de çalışan nüfusun sektörlere dağılımı Cumhuriyetin ilk yıllarında ve günümüzde nasıldır?
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de çalışan nüfusun;
%86,6’sı tarım
%5,6’sı hizmet
%4,8’i sanayi sektöründe çalışmaktadır.
Türkiye’nin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak bu oran günümüzde;
%48,6 hizmet
%26,2 sanayi
%25,2 tarım sektörü şeklinde değişmiştir.
6. Devletçilik politikası Türkiye’nin kalkınmasını nasıl etkilemiştir?
Türkiye’de de sanayileşmeyle ilgili en önemli sorun sermayedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük para birikimine sahip olan özel girişimciler yoktu. Bu dönemde devletçilik politikası benimsenmiş, ilk sanayileşme girişimlerini devlet üstlenmiş ve özel girişimcilere destek olmuştur.
Devletçilik ilkesi, özel teşebbüs ağırlıklı çağdaş ekonomik görüşlere yer verir. Kişileri üretim, ticaret gibi alanlarda girişimlerde bulunmaları için teşvik eder. Bu ilke ile devlet, toplumsal ve kültürel alanlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Yurdumuzda, fertlerin yapamadığı şeyleri bir an evvel yapmak için devlet müdahalesi zorunlu olmuştur. Devletçiliğin ülkemizdeki uygulaması, ekonomik alanda millî geliri artırmış ve halkın refahını yükseltmiştir. Devletçilik sayesinde Türk milleti, ekonomik ve toplumsal kalkınmasını gerçekleştirip çağdaşlaşma yolunda önemli adımlar atmıştır. Devletçilik, Türk toplumuna millî güç ve sermaye birimi kazandırmıştır. Devletçiliğin sosyal ve kültürel bir boyutu da vardır. Bu nedenle devlet, Türk milletinin sosyal ve kültürel değerlerini korumak için gereken tedbirleri alır. Kültür mirasımızı oluşturan sosyo-kültürel çevreyi korur ve bu konudaki çalışmaları destekler.
7. Türkiye’de buğday, pirinç, mısır, pamuk, tütün, şeker pancarı, zeytin ve turunçgillerin en çok yetiştirildiği yerler nerelerdir?
Buğday:
İç Anadolu Bölgesi (Konya, Ankara)
Pirinç: Marmara Bölgesi (Edirne), Çorum, Samsun
Mısır: Akdeniz Bölgesi (Çukurova)
Pamuk: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Tütün: Ege Bölgesi (Manisa)
Şekerpancarı: İç Anadolu Bölgesi
Zeytin: Ege Bölgesi
Turunçgiller: Akdeniz Bölgesi
8. Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ile kümes hayvancılığı nerelerde gelişmiştir?
Türkiye’de büyükbaş hayvancılık, Doğu Anadolu’nun Erzurum-Kars çevresi ile Kuzey Anadolu Dağları’nın denize bakan yamaçlarında gelişmiştir.
Türkiye’de küçükbaş hayvancılık, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gelişmiştir.
Türkiye’de kümes hayvancılığı, Marmara ve Ege Bölgesi’nde büyükşehirlerin çevresinde yoğunlaşmıştır.
9. Türkiye’de demir, bakır, krom, bor mineralleri ve boksitin çıkarıldığı başlıca yerler nerelerdir?
Demir:
Hasançelebi (Malatya), Divriği (Sivas), Hekimhan (Malatya), Çamdağı (Adapazarı’nın doğusu), Eymir (Kaz Dağı’nın güneyi), Feke (Adana) ve Kahramanmaraş.
Bakır: Murgul (Artvin)’da, Küre (Kastamonu)’de ve Ergani (Diyarbakır) ile Maden (Elâzığ).
Krom: Fethiye, Köyceğiz, Denizli, Elâzığ, Guleman, Eskişehir ile Bursa arası, Kop Dağı, Kayseri ile Mersin arası, İskenderun ile Kahramanmaraş arası.
Bor mineralleri: Bigadiç (Balıkesir), Susurluk Havzası, Seyitgazi (Eskişehir) ve Emet (Kütahya).
Boksit: Seydişehir (Konya) ve Akseki (Antalya).
10. Türkiye’de en çok çıkarılan enerji kaynakları nerelerden elde edilmektedir?
Linyit:
Soma (Manisa), Tunçbilek (Kütahya), Tavşanlı (Kütahya), Seyitömer (Kütahya), Yatağan (Muğla), Çeltek (Amasya), Afşin (Malatya) ve Elbistan (Kahramanmaraş), Nallıhan, Çayırhan (Ankara), Dodurga (Çorum) ve Aşkale (Erzurum).
Taşkömürü: Zonguldak’ın Ereğli ilçesi ile Kastamonu’nun İnebolu ilçesi arasında.
Petrol: Adıyaman, Siirt, Diyarbakır ve Batman.
Doğalgaz: Hamitabat (Kırklareli)
11. Türkiye’de besin sanayi daha çok nerelerde gelişmiştir?
Un ve Unlu Mamuller Sanayi:
İç Anadolu Bölgesi.
Şeker Sanayi: Şeker fabrikaları, şeker pancarının yetiştirildiği yerlerin yalınında yer alır.
Yağ Sanayi: Ayçiçek yağı fabrikaları, Marmara’da. Zeytinyağı fabrikaları Ege’de. Mısır özü yağı fabrikaları, Akdeniz’de yoğunlaşmıştır.
Konserve Sanayi: Konserve fabrikaları Marmara’da (İstanbul, Bursa, Çanakkale), Ege’de (İzmir) ve Akdeniz’ de (Adana).
Çay Sanayi: Doğu Karadeniz’de Rize çevresi.
Et ve Süt Ürünleri Sanayi: Erzurum, Kars, Edirne, Kayseri, Afyonkarahisar, Bursa, Trabzon, Diyarbakır ve Konya.
12. Türkiye’de ham madde kaynakları, sanayinin kurulduğu yer seçimini nasıl etkilemektedir? Belirterek iki örnek veriniz.
Sanayide kullanılmak üzere işlenmemiş halde bulunan maddelere hammadde denir. Hammaddeler sanayinin türüne göre değişir. Sanayinin türüne göre bitkisel, hayvansal ve madensel hammaddeler kullanılır. Hammaddenin bozulabilir olması veya taşınmasının maliyetinin fazla olması gibi nedenlerden dolayı fabrikalar hammadde kaynaklarına yakın kurulur.
Örneğin; Adana, Denizli, Gaziantep ve Aydın’da yetiştirilen pamuk alanlarına yakınlıktan dolayı dokuma sanayi gelişmiştir.
Zeytinin Güney Marmara Bölümü ve Ege Bölgesi’nde yetiştirilmesinden dolayı buralara yağ fabrikaları kurulmuştur.
13. Türkiye’de enerji, sanayinin kurulduğu yer seçimini nasıl etkilemektedir?
Sanayi tesislerinde üretimin her aşamasında enerjiye ihtiyaç vardır. Bu nedenle sanayini kurulması için enerjinin hem yeterli miktarda olması hem de kolay elde edilmesi gerekir. Bazı sanayi kolları, özellikle ağır sanayi için enerji önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle Karabük ve Karadeniz Ereğli’sinde demir-çelik fabrikalarının kurulmasının nedeni, bu madeni işlemek için ihtiyaç duyulan taş kömürünün burada çıkarılmasıdır.
14. Türkiye’de depremlerin sık görülmesinin nedenleri nelerdir?
Türkiye dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağında yer almaktadır. Anadolu yakın geçmiş zamanda oluşmuş arazi üzerinde yer aldığından jeolojik gelişimini henüz tamamlamamıştır. Bu nedenle de sık sık deprem olmaktadır.. Özellikle Arabistan levhasının kuzey yönünde Anadolu levhasını sıkıştırması sonucunda ülkemizde bulunan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları hareketlenmektedir. Bu nedenle de Türkiye’de sık sık depremler yaşanmaktadır.
15. Türkiye’de heyelan olaylarına daha çok nerelerde ve ne zaman rastlanmaktadır?
Türkiye’de heyelan olayları daha çok Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fay kuşaklarında görülmektedir. Türkiye’de heyelan olayları yağışların arttığı ve karların erimeye başlamasıyla toprağın suya doygun hale geldiği ilkbaharda görülür.
16. Türkiye’de orman yangınları bakımından en hassas yerler nerelerdir?
Akdeniz, Ege ve Güney Marmara kıyılarıdır.
17. Türkiye’de sel ve çığ olaylarına daha çok nerelerde rastlanmaktadır?
Türkiye’de sel olaylarına daha çok kıyı bölgelerde rastlanmaktadır.
Türkiye’de çığ olaylarına daha çok Türkiye’nin doğu, kuzeydoğu ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde rastlanır.
18. Türkiye, yer şekilleri, iklim, nüfus ve ekonomik bakımdan hangi bölgelere ayrılabilir?
Yer Şekillerine Göre Bölgeler:
Dağlık bölgeler, Ovalık bölgeler
İklim Tipine Göre Bölgeler: Karadeniz iklim bölgesi, Akdeniz iklim bölgesi, Karasal iklim bölgesi
Nüfus Yoğunluğuna Göre Bölgeler: Yoğun nüfuslu bölgeler, Seyrek nüfuslu bölgeler
Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler: Tarım bölgesi, Sanayi bölgesi, Maden bölgesi, Turizm bölgesi, Serbest ticaret bölgesi
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Anadolu’da birçok yer, ilk Çağdan beri yerleşim alanı olarak kullanılmıştır. Çünkü
iklim koşulları elverişli, su kaynakları bol, toprakları verimlidir.
2. Türkiye’de ovalar, daha çok tarım amacıyla kullanılmaktadır.
3. Türkiye’de kıyılar,
tarım, turizm, yerleşme amaçlarıyla kullanıma çok elverişlidir.
4. Türkiye’de çalışanlar
hizmet, sanayi ve tarım alanlarda çalışmaktadırlar.
5. Ekonomik kalkınmada son yıllarda devletçilik politikası
terk edilmiştir.
6. Türkiye’de en çok yetiştirilen tarım ürünleri buğday, arpa, mısır, şeker pancarı, sebzeler
7. Türkiye’de en çok yetiştirilen meyveler üzüm ve elmadır. Çünkü iklim seçiciliği yoktur.
8. Türkiye’de en çok beslenen hayvan türleri; koyun, sığır, kıl keçisi
9. Türkiye’de arıcılık daha çok çiçekler ve ormanların bulunduğu alanlarda gelişmiştir.
10. Türkiye’nin dünya üretiminde ilk sıralarda yer aldığı başlıca madenleri;
bor mineralleri, krom, demir, bakır
11. Türkiye’de çıkarıldığı alanlar bakımından en yaygın olan enerji kaynağı linyit
12. Türkiye’de deprem bakımından en az tehlikeli yerler; Tuz Gölü güneyi, Taşeli Platosu, Mardin eşiği, Ergene Ovası ve Yıldız Dağları
13. Türkiye’de heyelan bakımından en tehlikeli yerler; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu
14. Türkiye’de orman yangınlarının en az olduğu yerler; Karadeniz kıyıları
15. Türkiye doğal ve beşeri özellikler bakımından bölgelere ayrılmaktadır.
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Anadolu’nun eskiden beri yerleşim alanı olarak kullanılmasının nedeni ikliminin elverişli olmasıdır.
(D)
2. Türkiye’de tarım alanında çalışanların oranı sürekli azalmaktadır. (D)
3. Türkiye’de tahıllar içinde en çok yetiştirilen tarım ürünü buğdaydır. (D)
4. Doğu Karadeniz kıyıları, buğday ve arpa yetiştirmeye elverişli değildir. (D)
5. Türkiye’deki tek çay üretim alanı Doğu Karadeniz kıyılarıdır. (D)
6. Türkiye’de seracılık, daha çok Akdeniz’de gelişmiştir. (D)
7. Pamuk, Türkiye’nin her yerinde yetişen bir bitkidir. (Y)
8. Türkiye’de en çok tütün üretilen yer Karadeniz’dir. (Y)
9. Türkiye’de büyükbaş hayvancılık, daha çok Doğu Anadolu’da gelişmiştir. (D)
10. Kümes hayvancılığı, daha çok büyük şehirlerin çevresinde gelişmiştir. (D)
11. En fazla balık Akdeniz’den avlanmaktadır. (Y)
12. Türkiye’de en çok beslenen hayvan türü sığırdır. (Y)
13. Türkiye’de bor minerallerinin büyük bir kısmı Marmara’dan elde edilmektedir. (D)
14. Doğu Anadolu, maden bakımından en fakir bölgedir. (Y)
15. Lüle taşı ve Oltu taşı, süs eşyası yapımında kullanılmaktadır. (D)
16. Türkiye, tükettiğinden fazla petrol üretmektedir. (Y)
17. Türkiye’de doğal gaz çıkarılmamaktadır. (Y)
18. Türkiye’de enerji elde edilen jeotermal santral Denizli Sarayköy’de kurulmuştur. (D)
19. Türkiye’de hayvansal gübre daha çok biyoenerji üretiminde kullanılmaktadır. (Y)
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hayvancılıkta verimi arttırmak için alınacak önlemlerden biri değildir?

A) Mera alanlarının genişletilmesi
B) Besi ve ahır hayvancılığın geliştirilmesi
C) Hayvan soylarının ıslah edilmesi
D) Kaliteli yem kullanımının artırılması
E) Hayvan sağlığına önem verilmesi
2. Türkiye’de farklı iklim tiplerinin görülmesinin tarımsal faaliyetlere olan olumlu etkisine aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?
A) Tarım ürünlerinde çeşitliliğin fazla olması
B) Üretim alanlarının genişlemesi
C) Birim alandan alınan verimin artması
D) Nadas uygulamasının yaygın olması
E) Sulamanın giderek yaygınlaştırılması
3. Türkiye’deki dağlık alanlar;
I. Kara ulaşımı
II. Hayvancılık
III. Tarım
etkinliklerinden hangilerine uygun değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I ve III
4. Anadolu’da günümüze kadar birçok medeniyetin kurulmuş olmasında;
I. Verimli tarım alanlarının bulunması
II. İklim koşularının elverişli olması
III. Su kaynakları bakımından zengin olması
etmenlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
5. Aşağıdakilerden hangisinde bir ilimiz, sınırları içinde yer almayan bir ekonomik etkinlikle eşleştirilmiştir?
A) Unlu mamüller - Ankara
B) Lokomotif - Eskişehir
C) Dokuma - Kayseri
D) Petrol rafinerisi - Sivas
E) Çimento – Konya
6. Murgul, Küre ve Ergani’de çıkarılan elektrik ve elektronik endüstrisinin önemli ham maddesi olan yer altı kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakır B) Boksit C) Kükürt D) Cıva E) Fosfat
7. Aşağıda verilen termik santrallerden hangisi farklı bir enerji kaynağıyla çalışır?
A) Afşin-Elbistan B) Soma C) Yatağan D) Çatalağzı E) Tunçbilek
8.
Yukarıdaki haritada verilen merkezlerde gelişen sanayi kolları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Karabük Rize Mersin
A) Dokuma Dokuma Çimento
B) Dokuma Kâğıt Besin
C) Petro-kimya Dokuma Demir-çelik
D) Demir-çelik Çay Petrol rafinerisi
E) Çimento Besin Dokuma
9. Aşağıda verilen sanayi kollarından hangisinin kurulduğu yerde enerji kaynağına yakınlık göz önünde bulundurulmuştur?
A) Samsun - bakır işletme
B) İzmir - petrol rafinerisi
C) Zonguldak - demir çelik fabrikası
D) Bursa - ipekli dokuma
E) İstanbul - pamuklu dokuma
10.
Türkiye’deki fay hatlarının uzanış yönü dikkate alındığında yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen taralı bölgelerden hangisinde deprem riskinin en az olduğu söylenebilir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
11. I. Killi yapının yaygın olması
II. Bitki örtüsünün gür olması
III. Tabakaların uzanış yönünün eğim doğrultusunda olması
IV. Yağış miktarının fazla olması
Yukarıda verilenlerden hangileri heyelan olaylarını arttıran faktörlerden değildir?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) III ve IV E) I ve IV
12. I. Yer şekillerinin engebeli olması
II. Deniz etkisine uzak olması
III. Kış yağışlarının daha çok kar şeklinde olması
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de çığ olaylarına daha çok Doğu Anadolu’da rastlanmasının nedenleridir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
 Reklamlar

Facebook

Üst