İnsanın Doğaya Olumlu ve Olumsuz Etkilerine Örnekler


#1
İnsanın Doğaya Olumlu ve Olumsuz Etkilerine Örnekler

İnsanın Doğaya Olumlu Etkilerine Örnekler

• İnsanların ağaç dikerek yeşil alanların artmasını sağlaması

• Nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanları koruma altına alması

• Sokaklarda yaşayan hayvanlar için barınak yapılarak bu hayvanların koruma altına alınması

• Belirli dönemlerde av yasağı getirilerek hayvanların neslinin devamının sağlanması

• Fabrikaların bacalarına filtre takılarak hava kirliliğinin önlenmesi

• Fabrikaların atık sularının arıtıldıktan sonra doğaya bırakılması

• Piller, kağıt, cam, plastik gibi atıkların toplanarak geri dönüşümle tekrar kullanılması sonucu çevreyi kirletmelerinin önlenmesi


İnsanın Doğaya Olumsuz Etkilerine Örnekler

• Fosil yakıt kullanımının çevreyi kirletmesi

• Tarım ve yerleşim alanı açmak için ormanların tahrip edilmesi

• Atmosferdeki karbondioksit oranının artmasına bağlı olarak küresel ısınmanın ortaya çıkması

• Küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesinin yükselmesi

• Madencilik faaliyetleri sonucunda yer şekillerinin doğal görünümünü değişmesi

• Sanayi atıklarının hava, su ve toprak kirliliğine yol açması

• Hızlı ve plansız şehirleşme sonucu çevre kirliliğinin ortaya çıkması

• Kloroflorokarbon (CFC) gazlarının aşırı miktarda atmosfere gönderilmesi sonucu ozon tabakasının seyrelmesi

• Sulak alanların kurutulmasıyla bu alanlardaki bitki ve hayvan türlerinin yok olması

• Kişi başına düşen tatlı su miktarının giderek azalması

• Ormanların tahrip edilerek yerleşim alanı ve tarım alanı açılması
 


Reklamlar

Facebook

Üst