Gün Yayıncılık Coğrafya 9 Sayfa 20 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Doğal sistemler hangileridir?
Litosfer (Taş Küre):
Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri gelir. Yer şekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar. Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak ta ifade edilir.
Hidrosfer (Su Küre): Yeryüzündeki akarsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltı sularının tamamına su küre (hidrosfer) denir.
Atmosfer (Hava Küre): Dünya’yı çepeçevre saran ve çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların yaşayabilmeleri için ilk koşuldur. İklim olayları atmosfer içinde meydana gelir.
Biyosfer (Canlılar Küresi): Çevremizde bitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar biyosferi oluşturur. Bu canlı unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsurlarının hepsi birlikte doğal sistemleri oluştururlar.
2. Matematik coğrafyanın inceleme alanı nedir?
Matematik coğrafya yerkürenin şeklini, boyutlarını, hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını sayısal yönden değerlendirerek ortaya koyar.
3. Coğrafyanın prensipleri nelerdir?
Nedensellik ilkesi:
Coğrafi olayların neden-sonuç ilişkilerini inceler. Örneğin küresel ısınma sonucu kutuplardaki buzulların erimesi.
Dağılış ilkesi: Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışını inceler. Örneğin çayın yeryüzünde yetiştiği yerler.
Karşılıklı ilgi ilkesi: Coğrafi olayların birbirleri ile karşılıklı ilişkilerini inceler. Örneğin yağışın nemle ilişkisi.
4. Biyocoğrafya hangi bilim dallarından yararlanmaktadır?
Biyocoğrafya, botanik (bitki bilimi) ve zooloji (hayvan bilimi) bilim dallarından yararlanır.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. İklim olaylarını coğrafyanın KLİMATOLOJİ alt dalı incelemektedir.
2. Coğrafya beşeri ve FİZİKİ coğrafya olmak üzere iki alt dala ayrılır.
3. Yeryüzündeki suları coğrafyanın HİDROGRAFYA dalı incelemektedir.
4. Matematik coğrafya uzaktan algılama, hava fotoğrafları, KARTOGRAFYA ve COĞRAFİ İSTATİSTİK olmak üzere alt dallara ayrılır.

C. Aşağıda verilen bilgilerin doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Psikoloji, coğrafyanın yararlandığı bilim dallarındandır. (Y)
2. İnsanlar, doğadan etkilenirken doğayı da etkilerler. (D)
3. Coğrafyanın jeomorfoloji dalı, jeoloji ve jeofizik bilimlerinden de yararlanır. (D)
4. Coğrafyanın inceleme alanlarından biri, evrenin oluşumunu açıklamaktadır. (Y)

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın inceleme alanına girmez?
A) Depremlerin neden meydana geldiği
B) Göller ve akarsuların yeryüzündeki dağılışı
C) Sıcaklık dağılışını etkileyen etmenler
D) Canlıların geçmişten günümüze geçirdikleri değişiklikler
E) Yeryüzünde yağış dağılışı
2. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnektir?
A) Soğuk bölgelerde evlerin duvarlarının kalın yapılması
B) Volkanik arazilerde verimli toprakların oluşması
C) Çok engebeli alanlarda ulaşım için tüneller yapılması
D) Orman alanlarında yapılarda daha çok ağaç kullanılması
E) Sıklıkla depremin görüldüğü yerlerde termal turizmin gelişmesi
3. I. Limnoloji
II. Potamoloji
III. Kartografya
IV. Pedoloji
Yukarıdakilerden hangi ikisi, hidrolojinin yararlandığı bilim dallarındandır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV
4. I. Depremlerin meydana gelme nedeni, yer kabuğunu oluşturan levhaların hareket etmesidir.
II. Yüksek sıcaklık, kuraklığa neden olabilmektedir.
III. 30[sup]o[/sup] enlemleri yeryüzünün en az yağış alan yerlerindendir.
Yukarıdakilerden hangileri coğrafyanın nedensellik, ilgi ve dağılış prensiplerine örnek verilmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
 


Reklamlar

Facebook

Üst