Fersa Yayınları Coğrafya 9 Sayfa 28-29 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
Fersa Yayınları Coğrafya 9 Sayfa 28-29 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Coğrafyanın gelişmesine katkıda bulunmuş ve Yeni Çağ’da yaşamış Türk coğrafyacıları hangileridir?

Coğrafyanın gelişmesine katkıda bulunmuş ve Yeni Çağ’da yaşamış Türk coğrafyacıları:

Piri Reis, Seydi Ali Reis, Katip Çelebi ve Evliya Çelebi’dir.

2. İdrisi, coğrafyanın gelişmesine ne tür katkılarda bulunmuştur?

Arap-İslam coğrafyacılarından olan El İdrisi 1099-1180 yılları arasında yaşamıştır.

Sicilya Kralı ile olan dostluğu sayesinde Avrupa’yla ilgili ayrıntılı bilgiler elde etmiştir.

İdrisi, üzerinde bazı bilgilerin yer aldığı bir dünya haritası çizmiş ve gümüşten bir küre yapmıştır. Bu bilim insanı, yeryüzünü sekiz iklim bölgesine ayırmıştır.

3. Nüfus coğrafyasının inceleme alanı nedir?

Nüfus coğrafyası, nüfusun özelliklerini, dağılışını, göçleri ve bunları etkileyen etmenleri inceler.

Nüfus coğrafyası demografi ve sosyoloji bilimlerinden yararlanmaktadır.

4. İnsanın doğaya etkisi hangi etkinlikle başlamıştır?

Neolitik Dönem’de tarımın keşfi ile insanın doğaya etkisi başlamıştır.

Tarımın keşfi ile insanlar toprağı işlemiş, tarım alanlarını sulamak için kanallar yapmış ve doğal bitki örtüsüne zarar vermişlerdir.


B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Sıcaklığın basınca, rüzgâra, neme ve yağışa etkisi coğrafyanın KLİMATOLOJİ bilim dalının inceleme alanıdır.

2. Buğday üretim alanlarının dağılışı TARIM coğrafyasının inceleme alanıdır.

3. Yeryüzündeki su kaynaklarını coğrafyanın HİDROGRAFYA kolu incelemektedir.

4. Fiziki coğrafyanın KLİMATOLOJİ kolu, çalışmalarında meteoroloji biliminden yararlanmaktadır.

5. Günümüze kadar varlığını koruyan Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika’nın batısı ile Amerika’nın doğu kıyılarını kapsayan harita ve Kitab-ı Bahriye adlı eser ünlü Türk denizci PİRİ REİS’E aittir.

6. Fabrika kurulacak yer seçimini etkileyen koşullar, coğrafyanın SANAYİ coğrafyası kolunun inceleme alanıdır.


C. Aşağıdaki soruyu metne göre yanıtlayınız.

1. Coğrafya, insanların yaşamını nasıl etkilemektedir?

Coğrafya; insanın, yaşadığı ortamı tüm yönleri ile tanımasına yardımcı olmaktadır.
Coğrafya sayesinde insan yaşadığı çevreyi daha iyi algılamakta ve ondan daha doğru ve en üst düzeyde fayda sağlamak suretiyle daha refah bir hayat sürdürebilmektedir.

2. Coğrafya sayesinde neleri öğreniriz?
Yeryüzünü oluşturan tüm sistemlerin, aralarındaki hassas ilişkilerle beraber, tüm bileşenlerine varıncaya kadar bilinmesi ve yeryüzündeki tüm farklı nesne ve olayların mekânsal dağılımlarının, neden-sonuç ve karşılıklı ilişkileri dikkate alınarak kavranmasını sağlar.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Doğu Karadeniz kıyıları, Türkiye’nin en fazla yağış alan yeridir. Bu kesimdeki genç kıvrım dağlar, kıyıdan başlar ve kıyıya paralel uzanır. Buradaki dağların yükseltisi Orta Karadeniz’deki dağlara göre fazladır; yer yer 4000 metreye yaklaşmaktadır. Ayrıca bu dağlar, hâkim rüzgârlara dik uzanmaktadır. Denizden gelen nemli hava, bu dağlara çarpınca yükselir, yükseldikçe soğuyarak yağış bırakır. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimde yıl boyunca yağış görülür. Sonbaharda ve kış döneminde düşen yağış miktarı, diğer mevsimlere göre daha fazladır.

Metinde coğrafyanın;
I. klimatoloji,
II. jeomorfoloji,
III. hidrografya

bilim dallarından hangilerinin konularına yer verilmiştir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

CEVAP: D

2.
I. Carl Ritter
II. Marco Polo
III. Alexander Von Humboldt
IV. Ferdinand Macellan

Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri modern coğrafyanın kurucularındandır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP: B

3.
İnsanlar yaşam alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek doğayla daha fazla etkileşimde bulunmaktadırlar.

Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangilerinde insan ile doğa arasındaki etkileşimin daha az olması beklenir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP: C

4. Aşağıdakilerden hangisi nüfus coğrafyasının yararlandığı bilim dallarındandır?

A) Sosyoloji
B) Astronomi
C) Fizik
D) Jeoloji
E) Kimya

CEVAP: A
 


Reklamlar

Facebook

Üst