Coğrafya 11 Sayfa 137-138 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
Coğrafya 11 Sayfa 137-138 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1- Sanayi ve hizmet sektörü ülkemizin en fazla nerelerinde gelişmiştir? Bunun sebepleri nelerdir?
Ülkemizde özellikle Marmara ve Ege bölgeleri sanayi ve hizmet sektöründe ön plana çıkan yerleridir. Diğer bölgelerde ise büyük şehirler bu konuda öncülük yapar.
Bu alanlarda sanayi ve hizmet sektörünün gelişme sebebi olarak iklim şartları ile yer şekillerinin elverişli olması, yerleşmeye uygun alanlar olmaları, ulaşım, hammadde, işgücü,sermaye birikiminin güçlü olması ve önemli bir Pazar oluşturmaları söylenebilir. Yine sanayinin gelişmesiyle ortaya çıkan kentleşme hizmet sektörünün gelişmesini olumlu etkiler.

2- Ülkemizin ekonomik faaliyetlerinin sektörel dağılımı ile yüzeyşekilleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
Ekonomik faaliyetlerle yer şekilleri arasında direk bağlantı vardır. Yer şekillerinin elverişsiz olduğu engebeli araziler tarımsal sektörü geri plana iterken iklime bağlı olarak büyükbaş hayvancılığı etkili kılabilir. Yer şekillerinin düz olduğu alanlar daha çok tarımsal faaliyetlerin ön plana çıkmasında etkili olmaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde elverişsiz yer şekilleri yükseltinin fazla olması enerji sektörünü ön plana çıkartırken tarımı geri plana itmiştir. Yer şekilleri bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkiler buda sektörel dağılıma yön verir.
3- Ekonomi politikaları kalkınmayı nasıl etkiler?
Ekonomide planlama çok önemlidir. Rotasız bir gemi olmak rüzgârlar tarafından savrulmaya yok açar. Ülke ekonomileri de bir politika oluşturmalı bunu ülke şartlarına en uygun şekilde uygulamalıdır. Bu tür politikalar ülkelerin ekonomik göstergelerindeki dalgalanmaları en aza indirir.
4- Teşvik politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Teşvik politikalarında başarıya ulaşmak için nelere dikkat edilmelidir?
Teşvik politikaları ülke içerisindeki farklı derecelerde gelişme göstermiş ve bu sebepten dolayı ekonomik uçurumların yaşandığı bölgeler arasında dengeyi kurmak geri kalan bölgelerin gelişmelerine yardımcı olmak açısından son derece faydalıdır. Bölümler arasındaki sosyal yapının dengelenmesi gelir dağılımının daha adaletli bir hal almasında etkilidir.
Sakıncaları:

Art niyetli yaklaşımların olması alınan kredilerin devleti zarar ettirecek şekilde kullanılması başka işlere aktarılması ülkeye ekonomik yük olarak geri döner.
5- Ülkemizin ekonomik faaliyet üzerinde en etkili faktör nedir? Neden?
Ekonomiyi etkileyen faktörler:
a)Coğrafi Konum, b)Yer şekilleri, c)İklim d)Nüfus ve Yerleşme
En fazla etkileyen:Yeryüzü şekilleri ve iklim özellikleri
Sebebi: Arazinin düz veya engebeli oluşu insan faaliyetlerini özellikle de Tarım ve Ulaşımı direk etkiler.
Dolaylı olarak ta İklimi etkiler; Yükselti ve dağların uzanışı da İklim şartlarını belirler. İklim ise insan faaliyetlerini belirleyen ana etkenlerdendir.

6-Yurdumuzda deprem afetinin çok sık yaşanmasının nedenleri nelerdir?
Türkiye genç oluşumlu, aktif fay hatlarının çok olduğu bir ülke olduğu için. Ülkemizin alp Himalaya kıvrım dağ sırası içerisinde olmasına bağlı olarak kuzey Anadolu, batı Anadolu ve doğu Anadolu fay hatlarının üzerinde bulunması depremi destekler.
7- Yurdumuzda heyelan olaylarının görüldüğü yerler nereleridir? Bu yerlerin ortak özellikleri nelerdir?
Karadeniz Bölgesi, özellikle Doğu Karadeniz bölümü .
Nedenleri: Dağlık ve engebeli arazinin çok olması yanında bol yağışın varlığı ana etkendir.
Heyelan oluşumunu etkileyen faktörler:
a)Tabakaların yapısı (Killi arazi),
b)Bol yağış,
c)Kuvvetli eğim
d)Tabakaların duruşu
8- Ülkemizde Muğla, Antalya ve İzmir’de çok sayıda orman yangını çıkmasının nedenleri nelerdir?
Bu bölgelerde yaz kuraklığına bağlı olarak toprağın ve bitkilerin kuru bir özellik göstermesi. Yine bu bölgelerde tutuşmaya müsait kızılçam ağaçlarının ince yapraklarının yaz kuraklığı ile birlikte çabuk alev alabilmesi etkili etkenlerdir. Yine bu özelliklerinin yanında rüzgâr almadurumlarının fazla olması.
9-Ekonomik planlama yapılırken hangi tip bölgelerin özellikleri daha çok dikkate alınır? Neden?
Sanayi bölgesi, maden bölgesi, ticaret bölgesi, turizm bölgesi, tarım bölgeleri dikkate alınan bölgelerdir.

10- Türkiye’de coğrafi bölgelerin oluşturulmasında denizlerin hangi etkileri ve özellikleri dikkate alınmalıdır?
İklim üzerindeki etkisi, Ulaşım faaliyetlerine etkisi, Su ürünleri bakımından katkısı, Deniz turizmi bakımından katkısı

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1- E
2- B
3- B
4- E
5- C
6- A
7- C
8- A
9- D
10- C
11- D
12- A
13- E
14- D
15- E
16- E
17- E
18- C

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.
1-Akdeniz kıyı kesiminde İKLİM koşullarının uygun olması buralarda tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır.
2-Arazi yetenek sınıflandırılmasında birinci sınıf araziler TARIM için kullanılır.
3-Türkiye’de hammaddesi bulunduğu halde enerji üretimi yapılmayan enerji kaynağı NÜKLEER ENERJİ dir.
4-Türkiye’de taşkömürü ile çalışan tek santral ÇATALAĞZI (Zonguldak) termik santralidir.
5-Demir çelik endüstrisinin özellikle Batı Karadeniz de gelişmesinin nedeni ENERJİ dır.
6-Krom ÇELİĞE SERTLİK VERMEK, MERMİ GEMİ UÇAK, OTOBÜS, VAGON
AYDINLATMA SİSTEMLERİ
vb alanlarda kullanılır.

Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

1-Y 2-Y 3-D 4-D 5-D 6-Y 7-D 8-Y 9-Y 10-Y 11-D 12-Y
 Reklamlar

Facebook

Üst