Coğrafya 10 Sayfa 180-181 Ölçme Değerlendirme Sorularının Cevapları


#1
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1-Türkiye'de doğum ve ölüm oranlarının birbirine en çok yaklaştığı dönemler ve bunun nüfus artışına etkileri nelerdir?


Nüfus artışının temel sebelerinden bir tanesi doğum ve ölüm oranlarıdır.Doğum ve ölüm oranlarındaki artış yada azalışlar direk olarak nüfus artışı üzerinde etkilidir.Türkiye nüfusu incelendiğinde bu oranların birbirine en çok yaklaştığı dönemler 1940 -1945 li yıllar arasıdır.Bu dönemde ülkemizde 2. dünya savaşından dolayı erkek nüfusun silah altına alınmasından dolayı doğum oranlarında azalma olmuş ölüm oranları doğum oranları düştüğü için daha yüksek görünmüştür.Buda nüfus artış oranını direk etkilemiştir.

2-Türkiye'de genç nüfus oranının fazla olmasının nedenlerini belirtiniz.

Ülkemiz tam olarak gelişmiş bir ülke özelliği göstermemektedir.Aile planlaması tam olarak uygulanamamaktadır.Özellikle şehirlerde bu sağlanabilse bile kırsal kesimde eğitim öğretim seviyesine bağlı oalrak aile planlaması yeteri kadar uygulanmamakta buda doğumları ve devamında genç nüfus oranının artmasında etkilidir.Yine bu konu üzerinde doğan çocukların ölüm oranlarının artan ve düzelen sağlık hizmetleriyle düşmeside genç nüfus üzerinde etkili olmuştur.

3-Türkiye'de çalışanların yaş ortalaması Avrupa ülkelerine göre düşüktür nedeni nedir?

Çalışan nüfusun yaş ortalaması bir ülkenin gelişmişlik göstergeleri içerisinde yer alır.Gelişmiş ülkelerde sosyal güvenlik yapısı çok daha sağlıklı ve düzgün işlemektedir.Ailelerin ekonomik yapıları çok daha iyi durumdadır devlet tarafından aileye yapılan çocuk yardımı ve sağlanan haklar çok daha yeterlidir.Bu konu ile ilgili kontrol mekanızmaları çok daha sağlıklı işler.Ülkemiz ise tam olarak gelişmemiş gelişmekte olan bir ülkedir.Genç nüfus oranı fazla ailelerin sosyal hakları ve devletten aldıkları yardımlar sınırlıdır.Bu sebeblerden dolayı aile içi geçim sıkıntısı hat safhadadır.Bu nokta çocukların aileye destek amaçlı erken yaşta çalışmaya başlamasına sebeb olmaktadır.Yine bu konuda devlet bazında yapılan kontroller yetersizdir.

4-Türkiyede çalışan nüfusun yarıya yakını tarım kesiminde istihdam edilmektedir. Neden?

Ülkemiz tarım toplumu olma özelliğini tam olarak değiştirememiş sanayileşme ve hizmet sektörünün istenilen düzeyde gelişme gösteremediği yada bölgesel farklılıkların olduğu gelişmekte olan ülke özelliği gösterir.Makinalı tarıma tam olarak geçilememesi,modern tarım metodlarının tam olarak uygulanaması hala insan gücüne duyulan ihtiyacı arttırmaktadır.Yine ülkemizde dört mevsim ve çeşitli iklimlerin görülmesi tarımsal üretimi destekleyici rol oynar bu tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğunluk kazanmasında insana duyulan ihtiyacı arttırır.Gelişmiş ülkelerde ise modern tarım metodları kullanılarak az iş gücü yüksek verim elde edilir.Gelişmişlikle beraber sanayileşme ve kentleşme oranlarının yüksek olması nüfusun büyük bir kısmını bu alanlara kaydırarak tarımda çalışan kişi sayısını azaltır.

5-Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörü belirli alanlarda toplanmıştır.Bu durum bu merkezlerin hangi özelliği ile ilgilidir.

Sanayi ve hizmet sektörünün belirli alanlarda toplanması bu alanların Ulaşım, Pazar,sermaye,

iş gücü ,iklim,yerşekilleri vb özelliklerinin avantajlı olmasından kaynaklıdır.

6-Aşağıdaki grafikten yararlanarak Türkiye'deki nüfus artışı ile seçilmiş ülkelerin nüfus artışlarını karşılaştırınız.?

Kitabınızdaki grafik incelendiğinde Hindistan'ın nüfus artış oranı ve Azerbaycan'ın nüfus artışları Türkiye ile benzerlik göstermekte nüfus artış oranları fazla...Almanya ,İngiltere ,İspanya gibi ülkeler gelişmişlik göstergesi olarak nüfus artış oranları düşük ki bu kadar düşük olması ülkeler için bir sorundur.Nüfusun dinamizm kazanması ve devamlılığı için nüfusartış oranı daha yüksek olmalıdır.Bulgaristan Nüfus artış oranı bakımından çok daha gerilerde hatta eksi değerlerdedir. Nüfus artış hızının eksi değerde olması o ülkenin nüfusunun kendini yenileyemediğini ve yok olduğunu gösterir.

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

1-İş gücü Eğitimi,Mesleki eğitim,teknik eğitim,

2-Bağımlı Nüfus

3-Göç almasıdır.

4-Bakı ,güneşlenme

5-Yayla Oba yerleşmeleri

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

1-Y 2-Y 3-D 4-Y 5-Y 6-D 7-Y 8-Y 9-D 10-Y 11-Y

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1-D

2-E

3-A

4-A
 


Reklamlar

Facebook

Üst