12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati


Admin

Administrator
#1
12. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2018-2019) - 4 Ders Saati

19/01/2018 güncellenen Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12.Sınıflar) Öğretim Programı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.


12. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. DOĞAL SİSTEMLER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla ekstrem doğa olayları ve etkileri, gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar.

12.1.2. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur.
a) Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası sonuçlarına vurgu yapılır.​
b) Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler üzerinde durulur.​
c) Kyoto Protokolü’ne değinilir.​

Değerler
sorumluluk (kzm.12.1.2)

Coğrafi Beceriler
Coğrafi gözlem (kzm. 12.1.1)
Değişim ve sürekliliği algılama (12.1.2)
Kanıt kullanma (12.1.1)
Zamanı algılama (12.1.2)


12.2. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri; şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri; nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler; ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri; Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri; hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri; ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler; ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi; Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi; dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri; Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri; tarihî ticaret yolları ve Türkiye'nin konumu; Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri; Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisi, Türkiye’nin turizm potansiyeli ve turizmin Türkiye ekonomisindeki yeri konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder.

Tarım, sanayi, hizmet gibi ekonomik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel hayata olan etkilerine yer verilir.​

12.2.2. Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar.
Şehir hayatı içerisinde, birlikte yaşamanın gereği olarak öz denetimin önemi vurgulanır.​

12.2.3. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur.
Teknolojik değişimler ve doğa ilişkisine ait örneklerden yararlanılarak doğa ve uzayın kullanımına ait değerlendirmelere yer verilir.​

12.2.4. Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder.
a) İşlevsel bölgenin tanımına ve hangi kriterlere göre belirlendiğine yer verilir.​
b) İşlevsel bölgelerin oluşturulma gerekçelerine yer verilir.​
c) Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüklerine ait işlevsel bölge örneklerine yer verilir.​

12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir.
Kalkınma projelerinin gerekçeleri üzerinde durulur.​

12.2.6. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar.
Ulaşım, ticaret ve turizm sektörlerine vurgu yapılır.​

12.2.7. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.

12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar.

12.2.9. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar.
İstatistiki veriler ve grafiklerden yararlanarak ulaşım sistemindeki gelişmelerin ülkemiz için önemine vurgu yapılır.​

12.2.10. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder.
Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazarı ve Uzak Doğu Ticaret Bölgesi’ne yer verilir.​

12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar.
Ticaret uygulamalarına yer verilerek e-ticarette siber güvenliğin önemine vurgu yapılır.​

12.2.12. Tarihî ticaret yollarını Türkiye'nin konumu açısından değerlendirir.
İpek ve baharat yollarına yer verilir.​

12.2.13. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder.
Ticarete konu olan ürünler ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi vurgulanır.​
12.2.14. Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar.
a) Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına olan etkisine yer verilir.​
b) Türkiye’nin dünya miras listesinde yer alan doğal varlıklar ile şehirleri sembolize eden doğal ve kültürel değerlere yer verilir.​
c) Coğrafi işaret kavramı ve Türkiye’deki örneklerine yer verilir.​

12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.

12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.

12.2.17. Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir.
Türkiye’nin turizmdeki yeri diğer ülkelerle karşılaştırılarak verilir.​

Değerler
Dürüstlük (kzm.12.2.11), Öz denetim (kzm.12.2.2), Vatanseverlik (kzm.12.2.14)

Coğrafi Beceriler
Arazide çalışma (12.2.2, 11.2.14)
Coğrafi gözlem (12.2.1, 12.2.2, 11.2.9, 11.2.14)
Coğrafi sorgulama (12.2.4, 12.2.5, 11.2.7, 11.2.8, 11.2.10, 11.2.15, 11.2.16, 11.2.17)
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 12.2.2, 12.2.3)
Harita becerisi (kzm. 12.2.4, 11.2.10, 12.2.11, 12.2.12, 12.2.13)
Kanıt kullanma (kzm. 12.2.1, 12.2.8)
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (12.2.9, 12.2.11, 12.2.13, 12.2.15, 12.2.16, 12.2.17)
Zamanı Algılama (kzm. 12.2.3, 12.2.7, 12.2.9)


12.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişim, ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkileri, tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumu, Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgeler, Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihi ve kültürel bağlar, teknolojik gelişmelerin bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolü, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik özellikleri, doğal kaynak potansiyelinin ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerine olan etkisi, dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkileri, ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurlar ve günümüz çatışma alanları konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

12.3.1. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar.
a) Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemini etkileyen faktörlere ve değişimine yer verilir.​
b) Coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeciliğe de yer verilir.​

12.3.2. Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir.

12.3.3. Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirir.
Kıbrıs’ın, Türkiye’nin jeopolitik konumuna olan etkisine yer verilir.​

12.3.4. Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar.
Ülkemizin bölgesel ve küresel bağlantılar açısından önemli bir ulaşım merkezi olduğu vurgulanır.​

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar.
Kültür havzamızı oluşturan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel etkileşime yer verilir.​

12.3.6. Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar.

12.3.7. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar.
Ülkelerin gelişiminde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapılır.​

12.3.8. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır.
a) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenleri üzerinde durulur.​
b) Gayrisafi Millî Hasıla ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE) gibi gelişmişlik ölçütlerinden yararlanılır.​

12.3.9. Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir.
Doğal kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkilerine de yer verilir.​

12.3.10. Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar.
Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliğine değinilir.​

12.3.11.Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir.
Sınır aşan sular sorunu dünyadan ve Türkiye’den örneklerle ele alınır.​

Değerler
Vatanseverlik (kzm.12.3.3), Adalet (kzm.12.3.11)

Coğrafi Beceriler
Coğrafi sorgulama (kzm. 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.8, 12.3.9, 12.3.10, 12.3.11)
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 12.3.1, 12.3.3, 12.3.5, 12.3.11)
Harita becerisi (kzm. 12.3.1, 12.3.2, 12.3.4, 12.3.5, 12.3.9, 12.3.10, 12.3.11)
Kanıt kullanma (kzm. 12.3.6, 12.3.7)
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 12.3.8)
Zamanı algılama (kzm. 12.3.6)


12.4. ÇEVRE VE TOPLUM

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla doğal çevrenin sınırlılığı, farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalar, çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkileri, ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditler konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar.
a) Beslenme halkası ve taşıma kapasitesi kavramları üzerinde durulur.​
b) Sınırlı kaynak, tükenebilirlik, aşırı baskı, çevre sorunu ve doğayla uyumlu kalkınma (sürdürülebilir kalkınma) kavramlarının ilişkilendirilmesi sağlanır.​

12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.
Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluğa yer verilir.​

12.4.3. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar.

12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar.
Doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditlere karşı duyarlı olmanın önemine vurgu yapılır.​

Değerler
Doğa sevgisi (12.4.1), Sorumluluk (kzm.12.4.2)

Coğrafi Beceriler
Coğrafi gözlem (kzm. 12.4.1)
Coğrafi sorgulama (kzm. 12.4.2, 12.4.3)
Harita becerisi (kzm. 12.4.4)
Zamanı algılama (kzm. 12.4.4)

9. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)

10. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati
 Reklamlar

Facebook

Üst