11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati


Admin

Administrator
#1
11. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2018-2019) - 2 Ders Saati

19/01/2018 güncellenen Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12.Sınıflar) Öğretim Programı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.


11. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
11.1. DOĞAL SİSTEMLER

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla biyoçeşitliliğin oluşumunda ve azalmasında etkili olan faktörler, madde döngüleri ve enerji akışı konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar.
Öğrencilerin biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamaları, bireysel ya da grup olarak biyoçeşitliliğin korunması konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu hazırlamaları sağlanır.​

11.1.2. Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder.
a) Azot, karbon, su ve besin döngüleri ile enerji akışına yer verilir.​
b) İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri örneklendirilir.​

Değerler
Sorumluluk (kzm.11.1.1), Öz denetim (kzm.11.1.1), doğa sevgisi (kzm.11.1.1)

Coğrafi Beceriler
Coğrafi gözlem (kzm. 11.1.1)
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.1.2)
Harita becerisi (kzm. 11.1.1)
Kanıt kullanma (kzm. 11.1.2)


11.2. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikaları ve sonuçları; Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına bağlı oluşabilecek senaryolar; şehirlerin fonksiyonel özellikleri ile küresel ve bölgesel etkileri; Türkiye’de fonksiyonel özelliklerine göre şehirler; Türkiye’deki kır yerleşme tipleri; üretim, dağıtım ve tüketim sektörlerinin ekonomiye etkisi; doğal kaynak ekonomi ilişkisi; Türkiye’de uygulanan ekonomi politikaları ve ekonominin sektörel dağılımı, Türkiye’de tarım sektörünün özellikleri ve ekonomideki yeri; Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynakları; Türkiye’de sanayi sektörünün özellikleri ve ekonomideki yeri konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır.
a) Dönemsel olarak nüfus politikalarında farklılık görülen bir ülkenin nüfus politikalarının incelenmesi sağlanır.​
b) Günümüzde farklı ülkelerin izlediği nüfus politikaları karşılaştırılır.​

11.2.2. Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur.
Farklı nüfus senaryolarına göre Türkiye’nin nüfus yapısına ilişkin çıkarımlara yer verilir.​

11.2.3. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır.
a) Tarihsel süreçte şehirlerin fonksiyonel özelliklerindeki değişimlerin küresel etkilerine yer verilir.​
b) Tarihsel süreçteki başlıca Türk-İslam şehirlerinin (Semerkant, Buhara, Konya vb.) öne çıkan özelliklerine yer verilir.​

11.2.4. Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.

11.2.5. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder.
Türkiye’den örneklerle “Sakin Şehirler”e yer verilir.​

11.2.6. Türkiye’deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder.

11.2.7.Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.

11.2.8. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.
a) Doğal kaynaklar sınıflandırılır.​
b) Tarihsel süreçte doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişime farklı bölgelerden örneklerle yer verilir.​

11.2.9. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir.
Cumhuriyet’ten günümüze izlenen ekonomik politikalar içinde mekânsal farklılıkları gidermeye yönelik projeler ve uygulamalar ele alınır.​

11.2.10. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur.
Tarihsel süreçte sektörel değişime yer verilir.​

11.2.11. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.
a) Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla ilgili temel kavramlara yer verilir.​
b) Türkiye'de tarımsal üretimi etkileyen faktörlere yer verilir.​

11.2.12. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar.
a) Türkiye'de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerin dağılışına yer verilir.​
b) Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliğinin önemine yer verilir.​

11.2.13. Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.
a) Madenlerin ve enerji kaynaklarının başlıca özelliklerine (rezerv, kullanım alanları vb) yer verilir.​
b) Madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır.​
c) Ülkemizde yaşanan maden kazalarına değinilerek madenlerde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yer verilir.​

11.2.14. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.
a) Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktörlere yer verilir.​
b) Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışına yer verilir.​

11.2.15. Türkiye sanayisini ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder.
Savunma sanayi alanındaki gelişmelere de yer verilir.​

Coğrafi Beceriler
Arazide çalışma (kzm. 11.2.6)
Coğrafi gözlem (kzm. 11.2.5)
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.2.6, 11.2.7, 11.2.11, 11.2.15)
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 11.2.1, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.8, 11.2.9)
Harita becerisi (kzm. 11.2.4, 11.2.5, 11.2.12, 11.2.13, 11.2.14)
Kanıt kullanma (kzm. 11.2.5, 11.2.7, 11.2.10)
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 11.2.2, 11.2.10, 11.2.12, 11.2.13, 11.2.15)
Zamanı algılama (11.2.2, 11.2.3)


11.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla dünya üzerinde ilk kültür merkezleri; farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışı; Türk kültürünün yayılış alanları; Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasının nedenleri; ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolü; farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerde tarım-ekonomi ilişkisi; bölgesel ve küresel ölçekte örgütler konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

11.3.1. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar.

11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar.
a) Kültürü oluşturan unsurlara yer verilir.​
b) Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergâhları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus ve Afrika kültür bölgeleri) dikkate alınarak kültür ile mekân arasındaki ilişkiye yer verilir.​
c) Kültürel çeşitliliğin önemine değinilerek farklı kültürlere karşı saygılı olmanın gerekliliği vurgulanır.​

11.3.3. Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder.
a) Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri mekânla ilişkilendirilerek verilir.​
b) Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlara örnekler üzerinden yer verilir.​

11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.

11.3.5. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar.

11.3.6. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder.

11.3.7. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir.
a) Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin (AB, BDT, BM, D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO, OECD, OPEC) amaçları, işlevleri ve etki alanlarına değinilir.​
b) Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askerî ve ekonomik örgütlerle ilişkisine yer verilir.​

Değerler
Saygı (kzm.11.3.2, Vatanseverlik (kzm.11.3.4)

Coğrafi Beceriler
Coğrafi gözlem (kzm. 11.3.3)
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.3.2, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7)
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 11.3.1, 11.3.4)
Harita becerisi (kzm. 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4)


11.4. ÇEVRE VE TOPLUM

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla oluşum şekillerine göre çevre sorunları; yenilenemeyen kaynakların kullanımı; farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımının çevresel sonuçları; çevre sorunlarının oluşum, yayılma süreçleri ve küresel etkileri; doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

11.4.1. Çevre sorunlarını, oluşum sebeplerine göre sınıflandırır.

11.4.2. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder.
Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bireylere düşen sorumluluklar üzerinde durulur.​

11.4.3. Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir.
a) Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemine değinilir.​
b) Türkiye'den örneklere yer verilir.​

11.4.4. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.
a) Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemlerine yer verilir.​
b) Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkilerine örnekler üzerinden değinilir.​

11.4.5. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir.

Değerler
Sorumluluk (kzm.11.4.2), Öz denetim (11.4.5)

Coğrafi Beceriler
Coğrafi gözlem (kzm. 11.4.3)
Coğrafi sorgulama (kzm. 11.4.1, 11.4.2)
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 11.4.4, 11.4.5)
Kanıt kullanma (kzm. 11.4.3)

9. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)

10. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati
 Reklamlar

Facebook

Üst