10. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)


Admin

Administrator
#1
10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2018-2019)

19/01/2018 güncellenen Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12.Sınıflar) Öğretim Programı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanacaktır.


10. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
10.1. DOĞAL SİSTEMLER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla Dünya’nın tektonik oluşumu ve iç yapısı, jeolojik zamanlar, Türkiye’nin jeolojik geçmişi, yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerinde iç ve dış kuvvetlerin etkisi, yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerinde kayaçların etkisi, Türkiye’de iç ve dış kuvvetlerin yeryüzü şekillerinin oluşumuna etkisi ve ana yer şekilleri, yeryüzünün su varlığı, Türkiye’nin su varlığı, yeryüzündeki toprak ve bitki çeşitliliği, Türkiye’nin toprak ve bitki çeşitliliği konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

10.1.1. Dünya’nın tektonik oluşumunu açıklar.
a) Dünya’nın iç yapısı ile ilgili temel bilgiler verilir.​
b) Levha tektoniği kuramına yer verilir.​

10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.
a) Jeolojik zamanların adlandırılması Türkçe olarak da yapılır.​
b) Jeolojik zamanların özelliklerine yer verilirken Türkiye’nin jeolojik geçmişine değinilir.​
c) Türkiye'nin tektonizmasına yer verilir.​

10.1.3. İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10.1.4. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.
Kayaçların kullanım alanlarına yönelik örneklere yer verilir.​

10.1.5. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.
Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler arasındaki ilişkiye yer verilir.​

10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10.1.7. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.

10.1.8. Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir.
Dağ, ova ve platolar ele alınır.​

10.1.9. Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

10.1.10. Türkiye’deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar.
Su varlıklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır.​

10.1.11. Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini değerlendirir.
a) Su kaynakları içinde denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi üzerinde durulur.​
b) Su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bireylere düşen sorumluluklara değinilir.​

10.1.12. Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

10.1.13. Türkiye’deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.

10.1.14. Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.
a) Türkiye’de erozyonun etkisine vurgu yapılır.​
b) Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için topraklarımızın korunmasının gerekliliğine değinilir.​

10.1.15. Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.

10.1.16. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir.

10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder.
Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin dağılışı, önemi ve korunması gerekliliği üzerinde durulur.​

Değerler
Sorumluluk (kzm.10.1.11, 10.1.14), vatanseverlik (kzm.10.1.14, 10.1.17)

Coğrafi Beceriler
Arazide çalışma (kzm. 10.1.4, 10.1.6, 10.1.13, 10.1.14)
Coğrafi gözlem (kzm. 10.1.4, 10.1.3, 10.1.6, 10.1.13)
Coğrafi sorgulama (kzm. 10.1.3, 10.1.5, 10.1.9, 10.1.11, 10.1.15)
Değişim ve sürekliliği algılama (10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.12)
Harita becerisi (kzm. 10.1.8, 10.1.10, 10.1.13, 10.1.16, 10.1.17)
Kanıt kullanma (kzm. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.4, 10.1.7, 10.1.13, 10.1.14, 10.1.15, 10.1.16, 10.1.17)
Zamanı algılama (kzm. 10.1.1, 10.1.2)


10.2. BEŞERÎ SİSTEMLER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla nüfus özellikleri ve nüfusun önemi, dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi, nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler, nüfus piramitlerinden yararlanarak nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlar, Türkiye’de nüfusun tarihsel seyri, Türkiye nüfusunun dağılışında etkili olan faktörler, Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri, tarihsel süreçteki göçlerin nedenleri ve sonuçları, Türkiye’deki göçlerin sebep ve sonuçları, göçün mekânsal etkileri, ekonomik faaliyetleri temel özellikleri ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle olan ilişkisi konularına yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

10.2.1. İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Nüfus artış ve azalışının olumlu ve olumsuz etkilerine örnek ülkeler üzerinden yer verilir.​
b) Nitelikli genç nüfusun ülkelerin kalkınmasındaki önemi vurgulanır.​
c) Nüfus artış hızı ile ülkelerin kalkınması arasındaki ilişkiye yer verilir.​

10.2.2.İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

10.2.3. Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir.
Nüfus yoğunluğunu hesaplama yöntemlerinden sadece “Aritmetik Nüfus Yoğunluğu”na yer verilir.​

10.2.4. Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.
a) Temel nüfus piramitlerinin özellikleri verilir.​
b) Nüfus piramidi oluşturulması sağlanır.​

10.2.5. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.

10.2.6. Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir.

10.2.7. Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.
Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısı verilirken toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliğine değinilir.​

10.2.8. Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri üzerinde durulur.​
b) Güncel mülteci göçlerine yer verilir.​

10.2.9. Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
a) Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine yer verilir.​
b) Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan topluluklara karşı saygılı ve paylaşımcı bir tutum sergilemenin gerekliliği vurgulanır.​

10.2.10. Göçün mekânsal etkilerini Türkiye'den örneklerle açıklar.

10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.
a) Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetlere yer verilir.​
b) Ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine değinilir.​

10.2.12.Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.

Değerler
Dostluk (kzm.10.2.8), Saygı (kzm.10.2.9), yardımseverlik (kzm.10.2.9)

Coğrafi Beceriler
Arazide çalışma (kzm. 10.2.10)
Coğrafi gözlem (kzm. 10.2.10)
Coğrafi sorgulama (kzm. 10.2.1, 10.2.3, 10.2.9, 10.2.11)
Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 10.2.2, 10.2.5)
Harita becerisi (kzm. 10.2.3, 10.2.8, 10.2.6)
Kanıt kullanma (kzm. 10.2.8, 10.2.11)
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 10.2.1, 10.2.2, 10.2.4, 10.2.8, 10.2.12)
Zamanı algılama (kzm. 10.2.2, 10.2.8, 10.2.9)


10.3. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla dünya üzerinde bulunan önemli ulaşım hatlarının bölgesel ve küresel etkilerine yer verilecektir.​

Kazanım ve Açıklamaları

10.3.1. Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder.
İstanbul’daki 3. Hava Limanı ve Kanal İstanbul projelerinin bölgesel ve küresel etkilerine yer verilir.​

Coğrafi Beceriler
Coğrafi sorgulama (kzm. 10.3.1)
Harita becerisi (kzm. 10.3.1)


10.4. ÇEVRE VE TOPLUM

Ünite Açıklaması
Bu ünitede sırasıyla afetlerin oluşum nedenleri ve özellikleri, dünyada ve Türkiye’de afetlerin dağılışları ve etkileri, afetlerden korunma yöntemleri konularına yer verilecektir.

Kazanım ve Açıklamaları

10.4.1. Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.
Coğrafi problemlerin çözümünde CBS ve diğer mekânsal teknolojilerden yararlanıldığına dair örneklere yer verilir.​

10.4.2. Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.

10.4.3. Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.

10.4.4. Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar.
a) Farklı ülkelerde doğal afetlere karşı yapılan uygulamalara yer verilir.​
b) Ülkemizde depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bilinç oluşturmanın önemi üzerinde durulur.​
c) Afetlerin meydana gelme sürecinde bireylere düşen sorumluluklara değinilir.​

Değerler
Sorumluluk (kzm.10.4.4)

Coğrafi Beceriler
Arazide çalışma (kzm. 10.4.3)
Coğrafi gözlem (kzm. 10.4.3)
Coğrafi sorgulama (kzm. 10.4.1, 10.4.2, 10.4.4)
Harita becerisi (kzm. 10.4.1, 10.4.2, 10.4.3)

9. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019)

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati

11. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 2 Ders Saati

12. Sınıf Coğrafya Konuları ve Kazanımları (2018-2019) - 4 Ders Saati
 Reklamlar

Facebook

Üst